Hangi İklimde Yaşamak İsterdiniz Neden?

c10

Bu yazımızda hangi iklimde yaşamak isterdiniz neden kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Ülkemiz dört mevsimin yaşandığı, üç iklim türünün gözlemlendiği bir coğrafyada bulunarak, mevsimlere olan ihtiyacımızı oldukça iyi bir şekilde karşılamaktadır. Bu ihtiyaçlar bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, doğal alanlar, tarihi noktalar açısından oldukça doyurucudur.

Bu nedenle Türkiye ikliminde yaşamak herkesin ilk tercihleri arasında yer alabilir. Türkiye’de Akdeniz İklimi insanın içini ısıtan sıcaklığı, meyve, sebze çeşitliliğini, doğal kültür alanlarının verdiği huzuru sağlamaktadır.

Karadeniz İklimi, bir insanın ihtiyacı olan en büyük zevki yeşil tabiatı, tarihi dokusu, doğal bitki örtüsüyle vermektedir. Ovaları, akarsuları, gölleri, vadileri, kanyonları, höyükleri kısacası bir insanın ne aramak istiyorsa bulduğu, beslendiği, hayat tarzı haline getirdiği her şeye neden olmaktadır. Bu iklim kuşağında yaşamak bir nimet olarak görülmelidir.

Karasal İklim, adı kara olsa da kışları bembeyaz örtüleriyle insanların sağlığını, mutluluğunu, huzurunu sağlayan bir iklimdir. Karasal İklim, Doğu ve İç Anadolu dünyasının şekillenmesinde önemli ölçüde etkilidir.

Türkiye insanına, hangi iklim diye sorulsa, yine Türkiye diye cevap verebilir. Türkiye bir iklim değildir. Fakat kendine has iklim geçişleriyle mükemmel bir coğrafik alanın sahibidir. Türkiye yaşanılması gereken en güzel iklimlerinin geçiş yeridir. Marmara Bölgesi’nde yaşayan birinin dört mevsimin bir günde belirdiği zamanların şahidi olarak yaşaması en vazgeçilmez iklim tercihlerindendir.

Fakat Türkiye değil de başka bir iklim kuşağı tercihi yapabilseydim, belki o zaman yağmurun sıkça yağdığı, ormanlık alanların bolca bulunduğu, yeşil dokunun bozulmadığı bir iklim kuşağında olmak isterdim.

Hangi İklimde Yaşamak İsterdiniz Neden Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Çevremizdeki Kültürel Öğelerin Değişimine Örnekler

c9

Bu yazımızda çevremizdeki kültürel öğelerin değişimine örnekler kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Kültürel öğeler bir milleti millet yapan değerlerdir. Uzun yıllar içinde oluşur, kuşaktan kuşağa aktarılarak devam eder. Bir milletin kalıcı unsurların oluşturur. Bu nedenle bir milletin medeni durumunu inşa eder.

Kültürel öğeler her millet için ayrı ayrı, kendine özgüdür. Kültürel öğeler, coğrafya, iklim, beslenme şekilleri, davranışlar, alışkanlıklar, gelenek ve görenekler, örf ve adetler, dil ve din etrafında şekillenmektedir.

İnsanların yaşayış biçimleri, dünya algıları, beslenme şekilleri, davranış ve alışkanlıkları hayatlarına giren birçok yenilikle değişebilir. Bunu değiştiren en büyük etken teknolojik gelişmelerdir. Teknoloji günümüz dünyasının sosyal ve kültürel yapılanmasını baştanbaşa değiştirmektedir.

Çevremizde akraba ziyaretleri artık sosyal medya üzerinden görüşmelerle yer değiştirmiştir. Beslenme alışkanlıkları hızı ön plana alan hazır yiyeceklerle ve sanal siparişlerle değişmektedir. Sanayiden, ticarete; eğitimden kültür etkinliklerine kadar her alanda internet medyası gelenek ve göreneklerin değişmesine neden olmaktadır.

Doğu kültürünün ortaya koyduğu üflemeli, vurmalı ve yaylı çalgıların yerini elektronik ortamda oluşturulan müzik kültürleri almıştır. Kitap okuma ve sahaf kültürünü, elektronik kitaplar ve arşivleme yöntemleri almıştır. Halk oyunlarının yerini modern dans oyunları almıştır.

Din konusunda dogmatik kurallara sahip olsak da din algısı değişmiştir. Evrensel dünya düzenin anadil kullanmanın yanında bir başka dil bilmek de önem kazanmıştır. Yalnız anadillerin, yabancı diller etkisinde kalmasıyla yozlaşması tehlikesi ön görülmektedir.

Tarih, sanat, edebiyat algıları klasik dönem algılarından sıyrılarak çağdaş ve modern görünüm, anlatım ve aktarımlara başlamıştır. İnsanlar yabancı dilde müzik dinlemekte ve apartmanlarda oturmaktadır.

Çevremizdeki Kültürel Öğelerin Değişimine Örnekler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Osmanlı Devleti Neden Yıkılmıştır Kısaca

c8

Bu yazımızda Osmanlı Devleti neden yıkılmıştır kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Osmanlı Devleti altı yüz yıl boyunca üç kıta ve yetmişiki millete hükümdarlık yapan bir millettir. Osmanlı’yı Osmanlı yapan adalet ve hoşgörü kavramları etrafında bir medeniyet kurmuş dünya görüşüne sahip olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin Afrika’dan Balkanlar’a ve Avrupa içlerine kadar etkili olmasında sistemleşmiş devlet politikaları yer almaktadır.

Osmanlı Devleti, var olduğu altı yüz yıl içinde, dört yüz yıl dünyanın süper gücü olarak görülmüştür. Özellikle bu dört yüz yılın ikinci yarısında bir imparatorluk olarak hareket etmiştir. Asla sömürge faaliyetleri göstermemiştir. Bilimde, sanatta, edebiyatta, tarihte her alanda meşhur yetişmiş insan gücüne sahip olan Osmanlı Devleti altı yüz yılın üçüncü iki yüz yıl diliminde gerilemiştir.

Osmanlı Devleti’nin son iki yüz yılda çağdaş dünya dinamiklerini takip edememesi, büyük devlet olma kompleksi, yönetimdeki zafiyetleri, hukuk sistemlerinin bozulması, bilim ve fen alanında geri kalması, ulaşımdan sağlığa teknik anlamda gelişememesi yıkımın ayak sesleri olarak bilinmektedir.

Osmanlı Devleti, dış ya da karşı dünyanın içinde bulunduğu sosyal, kültürel, etnik, bilimsel ve teknik alt yapıyı iyi takip edememiştir. Bu alanda etkileşime giremediği ve ihdas edemediği bütün devrimsel süreçleri bir yıkım etkisiyle karşılamak zorunda kalmıştır.

Sosyal ve kültürel hayatın hukuk sistemlerinden kopup, adaletsiz ve dayatmacı bir yapı olmasıyla, bilim ve teknik alanında geri kalmışlığın sanayi ve enerji konusunda yetersizliğe neden olması Osmanlı Devleti’ni yıkan en etkili güçtür.

Osmanlı Devleti Neden Yıkılmıştır Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Atatürk Döneminde Toplumsal İnkılapların Yapılma Nedenleri

c7

Bu yazımızda Atatürk döneminde toplumsal inkılapların yapılma nedenleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, belirli ilke ve inkılaplar doğrultusunda yeni devlet ideali için çağdaş ve modern bir yol izlemiştir. İlke ve inkılaplar meclis kararlarıyla kabul edilmiştir.

Siyasi, idari, iktisadi, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok alanda yapılan inkılapların amacı modern toplum ve çağdaş devlet olma ihtiyacının bir gereği olarak yapılmıştır. Bu inkılapların yapılmasında ilkelerin doğrultusunda bir yol izlenmiştir.

Atatürk ilkeleri zaman içinde devlet politikaları haline gelerek bir sistemleşme sürecine girmiştir. Sağlıktan, eğitime, hukuktan sosyal hayata kadar sistemlerin ana hatlarını ilke ve inkılaplar oluşturmaktadır.

Çağdaş ve modern millet ve devlet olma ihtiyacı gereği, medeni kanunun kabulü, soyadı kanununun kabulü, kılık kıyafet değişikliği, harf inkılabı, seçme seçilme hakkı gibi birçok devrim yapılmıştır. Bu devrimler sosyal sınıf farklılıklarının bertaraf edilmesi, dini inanışlarının devlet yönetiminden çekilmesi, modern sanat algısının yerleşik hale gelmesi için batı kültüründen alınarak icra edilmiştir.

Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemde ve ondan öncesi son Osmanlı döneminde, Batı merkezli ıslah ve devrim hareketleri, Batı’nın çağdaş ve modern bir dünyaya sahip olduğu ve o dünyanın yaşanılabilir bir dünya olduğu algısı oluşmuştur. Bu nedenle daha çok Batı Kültürü örnek alınmıştır.

Sosyal hayatta ve bilim ve teknikte de Batı etkisi görülmektedir. O dönem Mustafa Kemal’in yazdığı geometri kitabı, ölçüm aletlerinin evrensel nitelikte yenilenmesi, takvim değişikliği modernleşme hareketlerindendir.

Atatürk Döneminde Toplumsal İnkılapların Yapılma Nedenleri Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Okulda Uyulması Gereken Temizlik Kuralları Nelerdir?

c6

Bu yazımızda okulda uyulması gereken temizlik kuralları nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Temizlik insani bir ihtiyaçtır. Bu nedenle insanın olduğu her alanda temizlik şarttır. Temizlik insanların dikkat edeceği ve üzerinde duracağı bir olgudur. Temiz olmak, sağlıklı olmanın ilk şartıdır. Temiz olan alanlarda insani faaliyetlerin sürdürülebilir olması kolaylaşır.

En çok temiz tutulması gereken yerler en çok kullanılan alanlardır. Bu alanlar insanların ortak kullandıkları yerlerdir. İşyerleri, hastaneler, okullar bu yerlerin başında gelir. Okulda da uyulması gereken temizlik kuralları vardır.

Öncelikle uyulması gereken temizlik kuralı, kişinin öz bakım ihtiyaçlarından banyo temizliği denilen el, ayak bakımı, saç bakımı ve vücut bakımının yapıldığı temizliktir. Bununla beraber kılık kıyafetin özenle giyinilmesi ve temiz tutulması da kişisel bir temizlik olarak okulun temiz görünümüne katkı sağlar.

Okulun bina ve çevre olarak temiz tutulmasındaki kurallar, okuldaki ortak kullanım alanlarının sınıfların, tuvaletlerin, koridorların, varsa spor salonlarının, yemekhane ve yatakhanelerin, kantin alanlarının temiz kullanılması ve tutulması gerekir.

Bu nedenlerle öğrenciler başta olmak üzere bütün okul çalışanlarının da çevrelerini temiz tutmaları gerekmektedir. Ayrıca temiz kullanım açısında periyodik temizlik faaliyetlerinin yönetim tarafından idare edilmesi gerekir.

Öğrencilerin çevre temizliği bilincinin oluşması için seminerler ve dersler verilmelidir. Bahçenin temizliği için belirli noktalara çöp kutuları yerleştirilmelidir. Bu kutular periyodik zamanlarda boşaltılmalıdır. Tuvaletler de de mutlaka çöp kovaları olmalı, suyun israf edilmeden kullanımı denetlenmelidir.

Bina içerisinde koridorlarda geri dönüşüm kutuları bulunmalıdır. Öğrenciler binaya zarar vermemelidir.

Okulda Uyulması Gereken Temizlik Kuralları Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Türkiye’de Görülen İklimler Nelerdir Kısaca

c5

Bu yazımızda Türkiye’de görülen iklimler nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türkiye, coğrafi konum itibariyle birden fazla iklim geçişinin yaşandığı bir kuşakta yer almaktadır. Buna göre yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü oluşmuştur. Türkiye dört mevsimin de yaşandığı ve hemen her doğa olayının normal şartlarda gerçekleştiği iklime sahiptir.

Türkiye’de görülen iklimler üç tanedir. Bunlar, Akdeniz İklimi, Karadeniz İklimi ve Karasal İklimdir.

Karadeniz İklimi: Karadeniz iklimi, ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde ve İç Anadolu’nun Kuzey bölgelerinde etkilidir. Marmara Bölgesi’nin bir kısmını da etkisi altına alan iklim kuşağı bitki örtüsünün şekillenmesine neden olmuştur. Karadeniz İklimi’nde, dört mevsim de yağış görülür. Yazları sıcak yağışlı, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Akdeniz İklimi: Akdeniz İklimi, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerini etkisi altına alan bir iklimdir. Bitki örtüsünün önemli ölçüde şekillenmesine neden olur. Akdeniz İklimi, ılıman kuşak iklimlerindendir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Bu iklimde kar yağışı fazla gözlenmez. İklim geçişi olan yerlerde yağmur olarak yağış gerçekleşir.

Karasal İklim: Karasal iklim, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Marmara Bölgesi’nin Kuzeybatı yamaçlarını etkisi altına alan bir iklimdir. Ayrıca İç Anadolu Bölgesi’nde etkilidir. Bitki örtüsünün şekillenmesine neden olur. Yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bu iklim türünde fırtınalar da görülmektedir. Yağmur, dolu yağışlarına rastlanmaktadır. Kar yağan bölgelerinde çığ tehlikesi görülmektedir.

Türkiye’de etkin olan üç iklim vardır. Bu iklimler bitki örtüsünün ve yükselti farklarının oluşmasına neden olmuştur. Genel itibariyle Türkiye, bütün iklim kuşaklarının etkisini gösterdiği coğrafik bir bölgededir.

Türkiye’de Görülen İklimler Nelerdir Kısaca Konusunda Düşünceleriniz Paylaşabilirsiniz.

Olgu Ve Görüş Nedir Kısaca Örnekler

c4

Bu yazımızda olgu ve görüş nedir kısaca örnekler kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Olgu, açık, anlaşılır, herkes tarafından kabul edilen, yoruma dayanmayan nesnel ifadelerin akla ve mantığa göre ifade ediliş biçimidir. Olgular, zamanla oluşabilir, bir zamana bağlı da kalmayabilir.

Örnekler:

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir.

Osmanlı Devleti 1299 yılında Söğüt, Bilecik’te kurulmuştur.

Beyin merkezi sinir sistemini oluşturan bir organdır.

Bilgisayar, bilgi işlemi elektrik sinyalleriyle gerçekleştiren bir beyin ürünüdür.

Dünya, Güneş etrafında yörüngesini 365 Gün 6 Saat’te tamamlamaktadır.

Güneş, Halley Takım Yıldızı’na doğru hareket halindedir.

Ay’ın hareketleri, okyanus sularının çekilmesine neden olur.

Peygamberlere iman, iman etmenin bir parçasıdır.

Görüş, kişiden kişiye göre değişen, yoruma dayalı, öznel ifadelerin ifade ediliş biçimleridir. Görüşler bir kişiyi veya bir grubu bağlayabilir. Toplum tarafından kabul edilse de doğruluğu kesin olmayabilir. Bir bakış açısının sonucundan çıkan ifadeler bütünüdür.

Örnekler:

Kitaplar en değerli hazinelerimizdir.

Okumakla bir yere varılamaz, çok gezmek gerekir.

En yararlı içecek sudur.

Akıllı cihazlar, sosyal hayatı mahvetmektedir.

Her evde en az iki televizyon olmalıdır.

Bilgisayarlar sosyal hayatın bir parçası haline gelmiştir.

Derslerde not alarak dinlemek, daha etkilidir.

Herkesin günde en az otuz sayfa kitap okuması gerekir.

Kışın dondurmak yemek insanın sağlığını bozmaz.

Komedi filmleri çok az sermaye ile yapılabilir.

Meyveler, sebzelerden daha yararlıdır.

En güzel çiçek papatyadır.

En güzel renk siyahtır.

Olgu Ve Görüş Nedir Kısaca Örnekler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Kültürel Öğelerimiz Nelerdir Maddeler Halinde

c3

Bu yazımızda kültürel öğelerimiz nelerdir maddeler halinde kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Kültürel öğelerin bir milletin kalıcı değerler oluşturmasında ve bu değerlerin nesiller boyu devam etmesinde oldukça önemlidir. Kültürel öğeler, bir milleti ve beraberinde devleti ayakta tutan en önemli unsurlardır.

Her milletin kendine özgü kültürel öğeleri ve değerleri vardır. Bu öğe ve değerler toplumların yaşadıkları coğrafyadan, iklimden, yeryüzü şekillerinden, dini inanışlardan beslenerek şekillenmektedir. Bu nedenle farklılıklar gösterir. Hatta bir coğrafya üzerinde bölgesel yaşayış ve algılayış farklılıklarından doğan çeşitlilikler de oluşturabilir.

Kültürel öğelerimiz şu şekildedir:

1- Dil: Bütün kültürlerin birinci sırasında yer alır. Dil bir toplumun hafızasıdır. Hayat tarzı, bakış açısı, algılayış biçimi topyekûn bilinçsel alt yapısını oluşturan bir unsurdur. Bu nedenle farklılık gösterir. Çünkü insanlar arasında farklılıkların olması doğal bir şeydir. Ulus – devletler tek dil konuşurlar. Fakat bir imparatorluk varisi topraklara sahip olan Türkiye’de en çok Türkçe daha sonra Kürtçe, Arapça, Lazca, Çerkezce, Boşnakça gibi diller de konuşulmaktadır.

2- Din: Bir toplumu ayakta tutan, sağlıktan hukuka birçok sistemlerin oluşmasında öncü olan ve insanları manevi duygu, düşünce ve yaşam biçimleri şekillendiren din algısıdır. Din bir inanıştır. Bu inanış insanları yücelten ve insani değerleri yükselten bir inançtır. Türkiye İslamiyeti kabul etmiş, Müslüman bir toplumdan oluşmaktadır. Aleviler, Yezidiler, Süryaniler azınlık da olsa ülkemizde yaşamaktadır.

3- Gelenek ve Görenek: Gelenek ve görenekler coğrafyanın etkisiyle ve hayat tarzlarının farklılaşmasıyla bölgeden bölgeye değişen fakat genel itibariyle aynı duygu ve düşüncelerle oluşan şeylerdir. Bayramlar, düğünler, cenazeler ve çeşitli sosyal etkinliklerde yazılı olmayan fakat toplumun büyük kesimi tarafından kabul gören kurallardır.

4- Tarih, sanat, bilim ve teknik: Bu kültürel öğeler genel olarak bir toplumun şekillenmesinde hukuktan, eğitime; sağlıktan spora birçok alanda bir kaynak oluşturmaktadır. Tarihi devamlılık ve kalıcılık sağlayan öğelerdir.

Kültürel Öğelerimiz Nelerdir Maddeler Halinde Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Sağlık Nedir Kısaca Tanımı

c2

Bu yazımızda sağlık nedir kısaca tanımı kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar belli temel ihtiyaçlarını karşılamak için hayatta kalma mücadelesi vererek bugünlere kadar gelebilen canlılardır. Bu ihtiyaçlar barınma, yeme, içme, giyinme ihtiyacıdır. Son dönemlerde buna bir de geçinme diye genel olarak ekleyebileceğimiz bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır.

Her şeyin temelinde bu ihtiyaçların olduğu ve her duygu ve düşüncenin bu ihtiyaçları gidermek üzere harekete geçirdiği insanlar, sağlık diye bir kavram geliştirmiştir. Sağlık kavramı, insan vücudunun organ ve sistemlerinin dinç ve çevik bir şekilde aksamadan görevini yerine getirmesidir.

İnsan vücudunun dokularının ve organlarının yeterli ve aksamadan çalışması sistemlerin işlemesine neden olur. Bunun için sağ ve dinç olma durumunu korumak adına insanlar özellikle hastalıklarla mücadele etmek için birçok yöntem geliştirmişlerdir.

İnsanların dünyada olduğu günden bugüne hastalıkların da yaşadığını bilerek, mikrop, bakteri, virüs gibi temel hastalık birimlerine karşı olan mücadele binlerce yıl öncesinden başlamıştır. Bu mücadele tıp ilmini ve hekimlik mesleğini ortaya çıkarmıştır.

İnsanlar sağlıklı bir yaşam için bütün koşullardan faydalanarak, insan vücudunun gizemini çözmeye çalışmıştır. Bu çözümleme sırasında gözle yapan insanlar doğadan önemli ölçüde ilham almış ve yararlanmıştır.

Sağlıklı yaşamın, tabiattan yararlanılarak ilaçlar oluşturulmasıyla sağlanan sonuçları insanları sağ ve dinç duruma getirmeye başlamıştır. İnsanların ortalama yaşam süreleri artmıştır. Beslenme şekilleri değişmiştir. Davranışları ve alışkanlıkları düzenli bir hal almıştır. Sağlıklı yaşam için dış destek ise spor etkinlikleridir. Bu nedenle spor dalları da aynı tıp gibi çok gelişmiştir.

Sağ ve dinç olmak sadece bedenin iyi olma durumu değil, ruhun da iyi olma durumudur. Bu nedenle birçok disiplin geliştiren insanlık, sağlığın iyi olması için özellikle iki koldan bilim ve teknik anlamında gelişmesini sürdürmektedir.

Sağlık Nedir Kısaca Tanımı Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Okulda Ya Da Mahallede Arkadaşlarınızla Birlikte Yaptığınız Faaliyetler Nelerdir?

c1

Bu yazımızda okulda ya da mahallede arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız faaliyetler nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar yaşadıkları her ortamda iletişim kurma ihtiyacından dolayı arkadaşlar edinirler. Bunu en kolay yapan kişilerse çocuklardır. Çocuklar çok küçük yaştan itibaren sosyal hayatın içinde oldukları için arkadaş edinmek onlar için çok kolaydır. Yaşadığı yerde, okulda birçok arkadaşları olan çocukların yaptığı bazı faaliyetler vardır.

Okuldaki arkadaşlıklar daha çok okulda görülen derslerin merkezinde oluşur. Ödev grubu arkadaşları, sıra arkadaşları böyle oluşur. Genç ya da çocukların arkadaşlıkları okulda aşağı yukarı aynıdır.

Gençler okulda arkadaşlarıyla, bir sosyal sorumluluk projesini üstlenebilirler. Bilimsel deneylerin yapımında birlikte hareket edebilirler. Panel, sempozyum, seminer tarzı faaliyetlere katılabilirler. Okuma grupları oluşturabilirler. Kulüpler kurarak, sanat, edebiyat, tiyatro, sinema, şiir, hikâye, fen bilimleri üzerinde çalışmalar yapabilirler.

Gençler ayrıca mahalleden arkadaşlarıyla, yine okuma grupları kurabilirler. Sosyal ve kültürel etkinlikler yapabilirler. Sinema, tiyatro ve gezi düzenlemesi yapabilirler. Spor ile ilgili faaliyetlerin okul dışında daha iyi yürütüldüğü gözlendiği için bir spor etkinliğine düzenli olarak katılabilirler.

Çocuklar okul arkadaşlarıyla daha çok ders aralarında oyun oynarlar. Çünkü ilkokul ve ortaokul seviyesi biraz daha yoğun öğretici ders işlemek zorundadır. Bu nedenle okulda park alanlarından yararlanabilirler. Okulda kurulan, kulüplere üye olabilirler. Kütüphane etkinlikleri, sinema, tiyatro, spor, sağlıklı yaşam etkinlikleri yapabilirler. Özellik büyüme çağında olan çocukların spor yapması en çok tavsiye edilendir.

Çocuklar mahalle arkadaşlarıyla parklarda oynarlar. Bu oyunlar bilgi ve spor ağırlıklı olarak eğitici oyunlardır. Çelik çomak, saklambaç, topla ile ilgili oyunlar, ya da grup olarak su sporları yapabilirler.

Okulda Ya Da Mahallede Arkadaşlarınızla Birlikte Yaptığınız Faaliyetler Nelerdir Konusunda Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.